Skúsenosti s certifikáciou aplikácie pre WP7 1.diel

Po odoslaní aplikácie pre Windows Phone 7 sa mi niekoľko krát vrátila. Prvým dôvodom bola nečitateľnosť textu po zmene pozadia témy z čiernej na bielu. Vtedy sa totiž implicitne biele texty v šablóner zmenia na čierne. Pôvodne som mal v aplikácii vlastný tmavý obrázok na ktorom bolo výborne možné čítať biele texty, no čierne texty boli nečitateľné. Potom som vrátil ako podklad pod panorámu originálny tyrkysovo modrý obrázok, na ktorom je možné čítať aj biele aj čierne písmo

Klasické nastavenie

Zmena nastavenia pozadia témy

Zmena sa prejaví invertovaním bielej farby na čiernu. Ak by ste mali ako pozadie tmavý obrázok, tieto texty by sa nedali čítať

Zverejnené v kategórií Všeobecné | Pridaj komentár

Ukladanie stavu aplikácie a údajov

Windows Phone 7 (Mango) poskytuje viac možností ako uložiť stav aplikácie, teda presnejšie obsah stavových premenných aby ste sa neskôr mohli dostať do požadovaného stavu, prípadne aby ste mohli načítať požadované údaje.

Isolated Storage

Znalci platformy Silverlight už jeden spôsob – izolovaná úložisko určite poznajú.Jedná sa zjednodušene povedané o izolovanú časť permanentnej pamäti zariadenia s obmedzenou kapacitou vyhradenú len pre Silverlight aplikáciu. aplikácií. Isolated Storage umožňuje vytvárať hierarchickú adresárovú štruktúru.

Námetom jednoduchej aplikácie bude ukladanie krátkych poznámok – tipov dňa

<!–ContentPanel – place additional content here–>

<Grid x:Name=”ContentPanel” Grid.Row=”1″ Margin=”12,0,12,0″>

<StackPanel Orientation=”Vertical”>

<TextBlock x:Name=”tblPoznamka” Text=”Uložený tip:” FontSize=”40″/>

<Button Content=”Vyber” Width=”150″ Click=”Button_Vyber” />

<TextBlock Text=”Zadaj tip: ” FontSize=”30″ Margin=”10,80,0,0″/>

<TextBox x:Name=”tbPoznamka” />

<Button Content=”Uloz” Width=”150″ Click=”Button_Uloz” />

</StackPanel>

</Grid>

 

Jadrom kódu aplikácie sú dve procedúry, jedna na uloženie textového reťazca do súboru a druhá pre jeho načítanie. Všimnite si ošetrenie výnimky, ak by sa z nejakého dôvodu nepodarilo načítať údaje zo súboru v izolovanom úložisku. Tieto procedúry sa volajú v obsluhe udalostí tlačidiel.

public void DoSuboru(string content)

{

var fileName = “poznamka.dat”;

using (var store = IsolatedStorageFile.GetUserStoreForApplication())

using (var writeStream = new IsolatedStorageFileStream(fileName,

FileMode.Create, store))

using (var writer = new StreamWriter(writeStream))

{

writer.Write(content);

}

}

 

 

 

public string ZoSuboru()

{

var fileName = “poznamka.dat”;

try

{

using (var store = IsolatedStorageFile.GetUserStoreForApplication())

using (var readStream = new IsolatedStorageFileStream(fileName,

FileMode.Open, store))

using (var reader = new StreamReader(readStream))

{

return reader.ReadToEnd();

}

}

catch (IsolatedStorageException e)

{

return String.Empty;

}

}

 

 

 

private void Button_Uloz(object sender, RoutedEventArgs e)

{

DoSuboru(tbPoznamka.Text);

}

 

private void Button_Vyber(object sender, RoutedEventArgs e)

{

tblPoznamka.Text = ZoSuboru();

}

 

Teraz môžete aplikáciu vyskúšať, Zadajte poznámku a uložte ju. Následne môžete aplikáciu ukončiť. Keď ju znovu spustíte, pomocou tlačidla vyber môžete vybrať naposledy uloženú poznámku z izolovaného úložiska.

Ukladanie údajov do Isolated storage

Do XML dokumentu môžete ukladať aj štruktúrované informácie viažúce sa k objektu, napríklad k osobe, takže po zahrievacom príklade s krátkymi poznámkami skúsime niečo zložitejšie. Takáto aplikácia sa môže hodiť ak používateľ zadáva údaje do zložitejšieho formulára a z nejakého dôvodu musí svoju prácu prerušiť

<!–ContentPanel – place additional content here–>

<StackPanel x:Name=”ContentPanel” Grid.Row=”1″ Margin=”12,0,12,0″>

<Button Content=”Ulož XML” x:Name=”btnUloz” Click=”btnUloz_Click” />

<Button Content=”Čítaj XML” x:Name=”btnCitaj” Click=”btnCitaj_Click” />

 

<ListBox x:Name=”listBox”>

<ListBox.ItemTemplate>

<DataTemplate>

<StackPanel Margin=”10″ >

<TextBlock Text=”{Binding Meno}”/>

<TextBlock Text=”{Binding Funkcia}”/>

<TextBlock Text=”{Binding Mzda}”/>

</StackPanel>

</DataTemplate>

</ListBox.ItemTemplate>

</ListBox>

<TextBlock x:Name=”tbx”/>

</StackPanel>

 

Do zložky References je potrebné pridať referenciu na System.Xml.Serialization

using System.Xml;

using System.Xml.Serialization;

using System.IO.IsolatedStorage;

using System.IO;

 

public class Zamestnanec

{

string meno;

string funkcia;

int mzda;

 

public string Meno

{

get { return meno; }

set { meno = value; }

}

 

public string Funkcia

{

get { return funkcia; }

set { funkcia = value; }

}

 

public int Mzda

{

get { return mzda; }

set { mzda = value; }

}

}

 

private List<Zamestnanec> GenerujUdaje()

{

List<Zamestnanec> data = new List<Zamestnanec>();

data.Add(new Zamestnanec() { Meno = “Mrkvová Katarína”,

Funkcia = “Asistent”, Mzda = 1800 });

data.Add(new Zamestnanec() { Meno = “Dalmy Tomás”,

Funkcia = “Obchodník”, Mzda = 2300 });

data.Add(new Zamestnanec() { Meno = “Kukučka Michal”,

Funkcia = “Riaditeľ”, Mzda = 3700 });

return data;

}

 

 

private void btnUloz_Click(object sender, RoutedEventArgs e)

{

XmlWriterSettings xmlWriterSettings = new XmlWriterSettings();

xmlWriterSettings.Indent = true;

 

using (IsolatedStorageFile myIsolatedStorage =

IsolatedStorageFile.GetUserStoreForApplication())

{

using (IsolatedStorageFileStream stream =

myIsolatedStorage.OpenFile(“Zam.xml”, FileMode.Create))

{

XmlSerializer serializer = new

XmlSerializer(typeof(List<Zamestnanec>));

using (XmlWriter xmlWriter = XmlWriter.Create(stream,

xmlWriterSettings))

{

serializer.Serialize(xmlWriter, GenerujUdaje());

}

}

}

 

}

 

private void btnCitaj_Click(object sender, RoutedEventArgs e)

{

using (IsolatedStorageFile myIsolatedStorage =

IsolatedStorageFile.GetUserStoreForApplication())

{

using (IsolatedStorageFileStream stream =

myIsolatedStorage.OpenFile(“Zam.xml”, FileMode.Open))

{

XmlSerializer serializer = new

XmlSerializer(typeof(List<Zamestnanec>));

List<Zamestnanec> data =

(List<Zamestnanec>)serializer.Deserialize(stream);

this.listBox.ItemsSource = data;

}

}

}

 

Ukladanie údajov do Isolated storage vo formáte xml

Uloženie stavu pri ukončení aplikácie

Ak sa používateľ z bežiacej aplikácie “odnaviguje”, vo Windows Phone 7.1 sa aplikácia dostane do odloženého spiaceho stavu, kedy sa beh aplikácie zastaví, takže nespotrebováva výkon procesora a tým ani energiu batérie, no aplikácia zostane zavedená v pamäti. Ak používateľ prejde späť do aplikácie, aplikácie obnoví každú stránku aplikácie do pôvodného stavu.

Aplikáciu je možné po ukončení uviesť do takzvaného zakonzervovaného “tombstoned” stavu. Vtedy je aplikácia uvoľnená aj z pamäti, ale niektoré údaje o jej predchádzajúcom stave zostanú zachované. V príklade ukážeme ako uložiť stavové údaje ovládacích prvkov po deaktivovaní aplikácie do PhoneApplicationPage objektu.

Životný cyklus aplikácie

Hlavná stránka aplikácie bude pre ilustráciu obsahovať dva ovládacie prvky TextBox a CheckBox.

<StackPanel x:Name=”ContentPanel” Grid.Row=”1″ Margin=”12,0,12,550″

Orientation=”Horizontal”>

<TextBlock Text=”Meno :” />

<TextBox
Name=”tb1″ Text=”{Binding Meno, Mode=TwoWay}” Height=”70″ Width=”350″ />

<CheckBox Name=”cb1″ IsChecked=”{Binding jeClen, Mode=TwoWay}”

Content=”CheckBox” Width=”70″ Height=”70″ />

</StackPanel>

 

Pre uloženie stavu pridajte do projektu novú triedu, ktorá bude odvodená od INotifyPropertyChanged.

using System.Runtime.Serialization;

using System.ComponentModel;

 

namespace StorageStatus

{

[DataContract]

public class ViewModel : INotifyPropertyChanged

{

private string _tb1Text;

private bool _cb1IsChecked;

 

[DataMember]

public string TextBox1Text

{

get { return _tb1Text; }

set

{

_tb1Text = value;

NotifyPropertyChanged(“Meno”);

}

}

 

[DataMember]

public bool CheckBox1IsChecked

{

get { return _cb1IsChecked; }

set

{

_cb1IsChecked = value;

NotifyPropertyChanged(“jeClen”);

}

}

 

 

 

public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;

 

private void NotifyPropertyChanged(string propertyName)

{

if (null != PropertyChanged)

PropertyChanged(this, new PropertyChangedEventArgs(propertyName));

}

}

}

 

Do MainPage.xaml.cs pridajte metódy OnNavigatedFrom a OnNavigatedTo

public partial class MainPage : PhoneApplicationPage

{

ViewModel _viewModel;

bool _isNewPageInstance = false;

 

 

// Constructor

public MainPage()

{

InitializeComponent();

_isNewPageInstance = true;

 

}

 

 

protected override void

OnNavigatedFrom(System.Windows.Navigation.NavigationEventArgs e)

{

if (e.NavigationMode != System.Windows.Navigation.NavigationMode.Back)

{

State[“ViewModel”] = _viewModel;

}

}

 

protected override void

OnNavigatedTo(System.Windows.Navigation.NavigationEventArgs e)

{

if (_isNewPageInstance)

{

if (_viewModel == null)

{

if (State.Count > 0) _viewModel = (ViewModel)State[“ViewModel”];

else _viewModel = new ViewModel();

}

DataContext = _viewModel;

}

_isNewPageInstance = false;

}

}

Obnovenie údajov po návrate zo stavu “tombstoned”

 

Alarm

Windows Mobile 7.1 podporuje vykonávanie naplánovaných úlohy, ktoré sa stanú aktívne aj vtedy ak aplikácia nie je spustená. Zjednodušene povedané, môžete naplánovať úlohu, a keď nastane naplánovaný čas začne sa úloha vykonávať. Pre tento účel sa používa trieda Alarm. Ak príslušná aplikácia nie je v dobe aktivácia alarmu spustená, naplánovaná úloha sa spustí a zobrazí sa Alarm obrazovka

 

<StackPanel x:Name=”ContentPanel” Grid.Row=”1″ Margin=”12,0,12,0″>

<TextBox x:Name=”tbPopis” Width=”450″/>

<StackPanel Orientation=”Horizontal” >

<TextBlock Text=”Oneskorenie (s) : “/>

<TextBox x:Name=”tbCas” Width=”150″/>

</StackPanel>

<StackPanel Orientation=”Horizontal” >

<Button Content=”Nastav” x:Name=”btNastav” Click=”btNastav_Click” />

<Button Content=”Reset” x:Name=”btReset” Click=”btReset_Click” />

</StackPanel>

</StackPanel>

 

Ako príklad vytvoríme jednoduchý pripomienkovač

using Microsoft.Phone.Scheduler;

 

private void btNastav_Click(object sender, RoutedEventArgs e)

{

var alarm = new Alarm(“MyAlarm”)

{

Content = tbPopis.Text,

BeginTime = DateTime.Now.AddSeconds(Convert.ToDouble(tbCas.Text))

};

ScheduledActionService.Add(alarm);

 

}

 

private void btReset_Click(object sender, RoutedEventArgs e)

{

ScheduledActionService.Remove(“MyAlarm”);

}

 

Otestovanie fungovania alarmu

Zverejnené v kategórií Všeobecné | Pridaj komentár

Kombinácia technológií Silverlight a XNA pre hry a graficky náročné aplikácie

V prvej verzii SDK pre Windows Phone 7 bolo možné vyvíjať buď Silverlight aplikácie, ktoré využívajú XAML kód pre návrh používateľského prostredia a aplikačný kód pre obsluhu udalostí v jednom z .NET jazykom, alebo hry v XNA Studiu. SDK pre novú verziu “Mango” popri spomínaných možnostiach umožňuje aj kombináciu Silverlight a XNA technológií v jednej aplikácii.

Silverlight aplikáciu (typ projektu Windows Phone Application) budete vytvárať ak potrebujete použiť ovládacie prvky definované v XAML kóde a udalosťami riadený kód aplikačnej logiky, prípadne ak chcete použiť sofistikované prvky na prehrávanie multimédií, hlavne videa, či HTML web browser.

XNA Framework aplikáciu (typ projektu Windows Phone Game ) budete vytvárať, ak potrebujete hru, prípadne inú aplikáciu, ktorá vyžaduje výkonnú 2D alebo 3D grafiku, využívajúcu rendrovanie textúr a animáciu

Kombinovaná Silverlight + XNA Framework aplikácia (projekt typu Windows Phone Silverlight and XNA Application) kombinuje výhody obidvoch spomínaných typov aplikácií, takže tento typ projektu použijete vtedy ak potrebujete aj XAML ovládacie prvky aj výkonnú grafiku. Tieto technológie je možné kombinovať v rámci jednej aplikácie, ale na rôznych stránkach, takže napríklad aplikácia môže mať úvodnú stránku na báze technológie Silverlight a po kliknutí na ovládací prvok sa zobrazí nová stránka s výkonnou XNA grafikou.

Vytvorenie kombinovanej Silverlight + XNA Framework aplikácie si môžete vyskúšať na “prázdnom” projekte typu Windows Phone Silverlight and XNA Application, alebo na šablóne projektu jednoduchej grafickej aplikácie s pohyblivým štvorčekom. Táto šablóna má názov Phone 3D Graphics Application.

Vytvorte nový projekt typu Windows Phone 3D Graphics Application. Táto Silverlight aplikácia môže na niektorých svojich stránkach rendrovať XNA Framework kontext.

Hlavná XAML stránka (MainPage.xaml) obsahuje tlačidlo pre aktiváciu XNA stránky s grafikou (GamePage.xaml)

Táto stránka je prázdna, jej obsah sa generuje pomocou XNA Frameworku, takže v XAML kóde tejto stránky je okrem definovania XML menných priestorov a parametrov stránky len vysvetľujúci komentár

<!–No XAML content as the page is rendered entirely with XNA–>

Grafika je generovaná pomocou kódu (GamePage.xaml.cs). Scéna sa vykresľuje v procedúre

private void OnDraw(object sender, GameTimerEventArgs e)

{

SharedGraphicsDeviceManager.Current.GraphicsDevice.Clear(Color.Black);

spriteBatch.Begin();

spriteBatch.Draw(texture, spritePosition, Color.White);

spriteBatch.End();

}

 

Pri inicializácii aplikácie je vytvorený časovač a grafické operácie sa vykonávajú v obsluhe udalosti pri každom tiku časovača.

public GamePage()

{

InitializeComponent();

 

// Get the application’s ContentManager

content = (Application.Current as App).Content;

 

// Create a timer for this page

timer = new GameTimer();

timer.UpdateInterval = TimeSpan.FromTicks(33333);

timer.Update += OnUpdate;

timer.Draw += OnDraw;

}


private void OnUpdate(object sender, GameTimerEventArgs e)

{

UpdateSprite(e);

}

Zverejnené v kategórií Všeobecné | Pridaj komentár

Kombinácia technológií Silverlight a XNA pre hry a graficky náročné aplikácie

V prvej verzii SDK pre Windows Phone 7 bolo možné vyvíjať buď Silverlight aplikácie, ktoré využívajú XAML kód pre návrh používateľského prostredia a aplikačný kód pre obsluhu udalostí v jednom z .NET jazykom, alebo hry v XNA Studiu. SDK pre novú verziu “Mango” popri spomínaných možnostiach umožňuje aj kombináciu Silverlight a XNA technológií v jednej aplikácii.

Silverlight aplikáciu (typ projektu Windows Phone Application) budete vytvárať ak potrebujete použiť ovládacie prvky definované v XAML kóde a udalosťami riadený kód aplikačnej logiky, prípadne ak chcete použiť sofistikované prvky na prehrávanie multimédií, hlavne videa, či HTML web browser.

XNA Framework aplikáciu (typ projektu Windows Phone Game ) budete vytvárať, ak potrebujete hru, prípadne inú aplikáciu, ktorá vyžaduje výkonnú 2D alebo 3D grafiku, využívajúcu rendrovanie textúr a animáciu

Kombinovaná Silverlight + XNA Framework aplikácia (projekt typu Windows Phone Silverlight and XNA Application) kombinuje výhody obidvoch spomínaných typov aplikácií, takže tento typ projektu použijete vtedy ak potrebujete aj XAML ovládacie prvky aj výkonnú grafiku. Tieto technológie je možné kombinovať v rámci jednej aplikácie, ale na rôznych stránkach, takže napríklad aplikácia môže mať úvodnú stránku na báze technológie Silverlight a po kliknutí na ovládací prvok sa zobrazí nová stránka s výkonnou XNA grafikou.

Vytvorenie kombinovanej Silverlight + XNA Framework aplikácie si môžete vyskúšať na “prázdnom” projekte typu Windows Phone Silverlight and XNA Application, alebo na šablóne projektu jednoduchej grafickej aplikácie s pohyblivým štvorčekom. Táto šablóna má názov Phone 3D Graphics Application.

Vytvorte nový projekt typu Windows Phone 3D Graphics Application. Táto Silverlight aplikácia môže na niektorých svojich stránkach rendrovať XNA Framework kontext.

Hlavná XAML stránka (MainPage.xaml) obsahuje tlačidlo pre aktiváciu XNA stránky s grafikou (GamePage.xaml)

Táto stránka je prázdna, jej obsah sa generuje pomocou XNA Frameworku, takže v XAML kóde tejto stránky je okrem definovania XML menných priestorov a parametrov stránky len vysvetľujúci komentár

<!–No XAML content as the page is rendered entirely with XNA–>

Grafika je generovaná pomocou kódu (GamePage.xaml.cs). Scéna sa vykresľuje v procedúre

private void OnDraw(object sender, GameTimerEventArgs e)

{

SharedGraphicsDeviceManager.Current.GraphicsDevice.Clear(Color.Black);

spriteBatch.Begin();

spriteBatch.Draw(texture, spritePosition, Color.White);

spriteBatch.End();

}

 

Pri inicializácii aplikácie je vytvorený časovač a grafické operácie sa vykonávajú v obsluhe udalosti pri každom tiku časovača.

public GamePage()

{

InitializeComponent();

 

// Get the application’s ContentManager

content = (Application.Current as App).Content;

 

// Create a timer for this page

timer = new GameTimer();

timer.UpdateInterval = TimeSpan.FromTicks(33333);

timer.Update += OnUpdate;

timer.Draw += OnDraw;

}


private void OnUpdate(object sender, GameTimerEventArgs e)

{

UpdateSprite(e);

}

Zverejnené v kategórií Všeobecné | Pridaj komentár

Grafika

Poslaním moderných mobilných platforiem je uspokojiť požiadavky používateľov, ktorí chcú niečo viac než informácie, viac než rýchlosť, viac než funkcie. Namiesto technokraticky strohej funkcionality používatelia hľadajú zážitok, pocity a emócie. Tieto fenomény by sa dali zhrnúť pod komplexný pojem používateľská skúsenosť, čiže pocity a dojmy, ktoré sprevádzajú používateľa pri práci s aplikáciou bez ohľadu na jej povahu. Je to akási nadstavba nad perfektnou a presnou funkcionalitou, kedy okrem užitočnosti prináša používateľovi pozitívne pocity, vnemy a emócie pri práci s aplikáciou. O marketingovom význame týchto fenoménov netreba ani hovoriť, graficky a používateľsky príjemná aplikácia priťahuje používateľov ako magnet. Grafika je jedným zo základných pilierov tvorby prezentačného rozhrania mobilných aplikácií. Pomocou správne navrhnutej grafiky sa často dá vyjadriť oveľa viac, než pomocou textu, či tabuliek údajov. Okrem vyjadrovacej funkcie plní aj nezanedbateľnú funkciu estetickú, grafické prvky vhodne dotvárajú dizajn aplikácie.

Statická grafika definovaná v etape návrhu

XAML umožňuje definovať základné geometrické obrazce a tvary, pomocou ktorých sa dotvára dizajn prezentačného rozhrania aplikácie, prípadne sa generujú rôzne prvky obchodnej grafiky, ako sú napríklad rôzne typy grafov. Silverlight pre dvojrozmernú grafiku využíva súradnicovú sústavu s počiatkom v ľavom hornom rohu. V príklade ukážeme statické vykreslenie niekoľkých základných geometrických útvarov:

<Canvas x:Name=”ContentCanvas” Grid.Row=”1″ Background=”Transparent”

Margin=”12,0,12,0″>

<Line X1=”10″ Y1=”10″ X2=”200″ Y2=”20″ Stroke=”Blue” StrokeThickness=”5″/>

<Rectangle Width=”100″ Height=”200″ Fill=”LightGray” Stroke=”Black”

     Canvas.Top=”100″ Canvas.Left=”20″ StrokeThickness=”3″ />

<Polygon Fill=”LightGray” Points =”250,20 330,125 200,175″

Stroke =”Blue” StrokeThickness =”3″/>

<Ellipse Width=”100″ Height=”100″ Fill=”LightGray” Stroke=”Black”

Canvas.Top=”250″ Canvas.Left=”190″ />

</Canvas>

Statická grafika

Dynamická grafika

Zatiaľ čo statická grafika definovaná v XML kóde sa hodí skôr na vykresľovanie pozadia, na vykresľovanie dynamickej grafiky, či už jednoduchých hier, diagramov, schém procesov a podobne sa používa aplikačný kód. XAML kód obsahuje len prázdny objekt Canvas

<Canvas x:Name=”ContentCanvas” Grid.Row=”1″ Background=”Transparent”

Margin=”12,0,12,0″>

</Canvas>

 

Kód na vykreslenie priamky

 

public MainPage()

{

InitializeComponent();

 

Line line = new Line();

line.Stroke = new SolidColorBrush(Colors.Green);

line.StrokeThickness = 5;

Point point1 = new Point(); point1.X = 10.0; point1.Y = 10.0;

Point point2 = new Point(); point2.X = 250.0; point2.Y = 150.0;

line.X1 = point1.X; line.Y1 = point1.Y;

line.X2 = point2.X; line.Y2 = point2.Y;

this.ContentCanvas.Children.Add(line);

 

}

Vykreslenie priamky pomocou kódu

Kreslenie prstom

U prístrojov s dotykovým displejom sa námet na ďalšiu grafickú aplikáciu, plnú dynamiky ponúka sám – čo tak kresliť prstom po obrazovke. Princíp je jednoduchý. V obslužných procedúrach udalostí dotykového displeja (kvôli kompatibilite majú názvy ekvivalentné udalostiam myši) onTouchEvent budeme snímať ako udalosti dotykya pohyby prsta

private Point pAkt;

private Point pOld;

 

// Constructor

public MainPage()

{

InitializeComponent();

this.ContentCanvas.MouseMove += new MouseEventHandler(ContentCanvas_MouseMove);

this.ContentCanvas.MouseLeftButtonDown +=

new MouseButtonEventHandler(ContentCanvas_MouseLeftButtonDown);

}

 

void ContentCanvas_MouseLeftButtonDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)

{

pAkt = e.GetPosition(ContentCanvas);

pOld = pAkt;

}

 

void ContentCanvas_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)

{

pAkt = e.GetPosition(this.ContentCanvas);

Line line = new Line() { X1 = pAkt.X, Y1 = pAkt.Y, X2 = pOld.X, Y2 = pOld.Y };

line.Stroke = new SolidColorBrush(Colors.Cyan);

line.StrokeThickness = 5; this.ContentCanvas.Children.Add(line); pOld = pAkt;

}

Kreslenie prstom

Zverejnené v kategórií Všeobecné | Pridaj komentár

Využitie senzorov

Prístroje pod taktovkou operačného systému Windows Phone 7 sú vybavené kompasom, akcelerometrom, gyroskopom a systémom pre určovanie polohy. Akceleromerer je povinná súčasť, kompas a gyroskop prístroje rôznych výrobcov môžu a nemusia obsahovať. Akcelerometer má v mobilnom telefóne veľmi dôležitú funkciu, umožňuje nielen zistenie aktuálnej orientácie prístroja (na výšku, či na šírku), ale nakoľko prístroj nemá žiadne kurzorové tlačidlá ani nijaký ekvivalent joysticku využíva sa naklápanie prístroja aj na ovládanie hier.

Ak zariadenia, alebo emulátor nepodporujú gyroskop, prípadne kompas, je potrebné v aplikácii túto skutočnosť ošetriť

if (compass == null)

{

compass = new Compass();

compass.TimeBetweenUpdates = TimeSpan.FromMilliseconds(20);

compass.CurrentValueChanged

+= new EventHandler<SensorReadingEventArgs<CompassReading>>

(compass_CurrentValueChanged);

}

 

try

{

statusTextBlock.Text = “…inicializácia kompasu”;

compass.Start();

}

catch (InvalidOperationException)

{

statusTextBlock.Text = “Zariadenie nepodporuje kompas.”;

}

 

 

 

if (!Gyroscope.IsSupported)

{

statusTextBlock.Text = “Zariadenie nepodporuje gyroskop”;

startButton.IsEnabled = false;

stopButton.IsEnabled = false;

}

 

Ak zariadenia, alebo emulátor nepodporujú gyroskop, prípadne kompas, je potrebné v aplikácii túto skutočnosť ošetriť

Pre úplnosť uvádzame aj fragmenty kódu pre čítanie hodnôt kompasu

xTextBlock.Text = “X: ” + reading.MagnetometerReading.X.ToString(“0.00”);

yTextBlock.Text = “Y: ” + reading.MagnetometerReading.Y.ToString(“0.00”);

zTextBlock.Text = “Z: ” + reading.MagnetometerReading.Z.ToString(“0.00”);

a gyroskopu

Vector3 rotationRate = gyroscopeReading.RotationRate;

 

xTextBlock.Text = “X: ” + rotationRate.X.ToString(“0.00”);

yTextBlock.Text = “Y: ” + rotationRate.Y.ToString(“0.00”);

zTextBlock.Text = “Z: ” + rotationRate.Z.ToString(“0.00”);

 

 

Novinkou verzie “Mango” sú komplexné informácie o dynamických zmenách polohy telefónu. Existujú totiž fyzické obmedzenia jednotlivých senzorov pre ktoré môže byť ťažké určiť skutočnú orientáciu a pohyb zariadenia zo surových údajov z jednotlivých čidiel Windows Phone. Napríklad údaje z akcelerometra sú odvodené od zotrvačnosti vyplývajúcej z pohybu zariadenia. Gyroskop meria rýchlosť otáčania, no nie polohu. Preto sú v operačnom systéme implementované zložité geometrické výpočty, ktoré sú potrebné zistenie polohy orientácie a pohybu zo surových dát z jednotlivých senzorov. Takéto informácie sú dôležité pre aplikácie pracujúce s rozšírenou realitou (augmented reality), jedná sa hlavne o polohu, rotačné zrýchlenie, a lineárne zrýchlenie.

Akcelerometer

Senzor akcelerometru musí byť povolený (implicitné nastavenie) v súbore WMAppManifest.xml v sekcii <Capabilities>.

<Capabilities>

<Capability Name=”ID_CAP_GAMERSERVICES”/>

<Capability Name=”ID_CAP_IDENTITY_DEVICE”/>

<Capability Name=”ID_CAP_IDENTITY_USER”/>

<Capability Name=”ID_CAP_LOCATION”/>

<Capability Name=”ID_CAP_MEDIALIB”/>

<Capability Name=”ID_CAP_MICROPHONE”/>

<Capability Name=”ID_CAP_NETWORKING”/>

<Capability Name=”ID_CAP_PHONEDIALER”/>

<Capability Name=”ID_CAP_PUSH_NOTIFICATION”/>

<Capability Name=”ID_CAP_SENSORS”/>

<Capability Name=”ID_CAP_WEBBROWSERCOMPONENT”/>

</Capabilities>

 

Budeme monitorovať zabudovaný akcelerometer, pre lepšie pochopenie údajov, ktoré vracia ich budeme vypisovať v textovej podobe pomocou prvku TextBlock

<!–ContentPanel – place additional content here–>

<Grid x:Name=”ContentPanel” Grid.Row=”1″ Margin=”12,0,12,0″>

<TextBlock Name=”tblVypis”

HorizontalAlignment=”Center” VerticalAlignment=”Center” />

</Grid>

Je potrebné vytvoriť referenciu na knižnicu Microsoft.Devices.Sensors.

Vytvorenie referencie na knižnicu Microsoft.Devices.Sensors

Do kódu v súbore MainPage.xaml.cs je potrebné pridať referenciu na namespace.

using Microsoft.Devices.Sensors;

 

V konštruktore vytvorte objekt Accelerometer. Následne vytvorte procedúru ktorá bude reagovať na udalosť ReadingChanged, ktorá nastane pri zmene polohy telefónu s akcelerometrom

// Constructor

public MainPage()

{

InitializeComponent();

Accelerometer aclr = new Accelerometer();

aclr.ReadingChanged += OnAclrReadingChanged;

 

try

{

aclr.Start();

}

catch (Exception exc)

{

tblVypis.Text = exc.Message;

}

}

V tele obslužnej procedúry pre výpis údajov z akcelerometra vypíšeme hodnotu posunov v jednotlivých osiach a komplexný parameter Magnitúda. Magnitúda sa vypočíta ako odmocnina so súčtu druhých mocnín vektorov X,Y a Y. V procedúre si dajte pozor, nakoľko sa vypisujú údaje z iného threadu.

void OnAclrReadingChanged(object sender, AccelerometerReadingEventArgs args)

{

string str = String.Format(“X = {0:F2}\n” +

“Y = {1:F2}\n” +

“Z = {2:F2}\n\n” +

“M = {3:F2}\n\n”,

args.X, args.Y, args.Z,

Math.Sqrt(args.X * args.X + args.Y * args.Y + args.Z *

args.Z));

 

if (tblVypis.CheckAccess())

{

SetTextBlockText(tblVypis, str);

}

else

{

tblVypis.Dispatcher.BeginInvoke(new

SetTextBlockTextDelegate(SetTextBlockText),

tblVypis, str);

}

}

 

delegate void SetTextBlockTextDelegate(TextBlock txtblk, string text);

 

void SetTextBlockText(TextBlock txtblk, string text)

{

txtblk.Text = text;

}

 

Aplikáciu využívajúcu akcelerometer môžete vo verzii SDK 7.1 otestovať aj v emulátore. Zmena polohy (náklon) prístroja sa simuluje posúvaním ružového bodu, pričom zmeny pozície je možné zaznamenať a následne ako sekvenciu činností prehrať, takže aplikáciu využívajúcu akcelerometer bude možné ladiť počas simulovania identických pohybov.

Text akcelerometra na emulátore

Geografická lokalizácia

Najpresnejšie je GPS, ale je pomalé a nadá sa použiť v budovách, alebo husto zastavaných oblastiach. Preto Win Phone 7 používa univerzálnu koncepcia zisťovania aktuálnej polohy cez GPS, WiFi a GSM

Univerzálna koncepcia lokalizácie

Ak chcete geografickú lokalizáciu využívať vo svojom projekte, Je potrebné vytvoriť referenciu na knižnicu System.Device.

using System.Device.Location;

Námetom jednoduchej aplikácie je výpis aktuálnych súradníc

public partial class MainPage : PhoneApplicationPage

{

// Constructor

public MainPage()

{

InitializeComponent();

 

GeoCoordinateWatcher gcw = new GeoCoordinateWatcher();

gcw.PositionChanged += OnGcwChanged;

 

try

{

gcw.Start();

}

catch (Exception exc)

{

tblVypis.Text = exc.Message;

}

}

 

void OnGcwChanged(object sender, GeoPositionChangedEventArgs<GeoCoordinate> args)

{

string str = String.Format(“Zemep. dĺžka: {0:F3}\r\n” +

“Zemep. šírka: {1:F3}\r\n” +

“Výška: {2}”,

args.Position.Location.Longitude,

args.Position.Location.Latitude,

args.Position.Location.Altitude);

 

if (tblVypis.CheckAccess())

{

SetTextBlockText(tblVypis, str);

}

else

{

tblVypis.Dispatcher.BeginInvoke(new

SetTextBlockTextDelegate(SetTextBlockText),

tblVypis, str);

}

 

}

delegate void SetTextBlockTextDelegate(TextBlock txtblk, string text);

 

void SetTextBlockText(TextBlock txtblk, string text)

{

txtblk.Text = text;

}

 

}

 

Mapové služby

V príklade pre využitie mapových služieb budeme využívať mapovú službu Microsoft Research Maps http://msrmaps.com. Do projektu aplikácie pridajte referenciu na službu (položka kontextového menu Add Service Reference) http://msrmaps.com/TerraService2.asmx?WSDL

Referencia na mapovú službu

Službu pomenujte napríklad MsrMapsService

V XAML návrhu pridajte prvok typu text block navýpis

<!–ContentPanel – place additional content here–>

<Grid x:Name=”ContentPanel” Grid.Row=”1″ Margin=”12,0,12,0″>

<TextBlock Name=”tblVypis” HorizontalAlignment=”Center”

VerticalAlignment=”Center” TextWrapping=”Wrap” />

</Grid>

 

Do kódu pridajte referencie na menné priestory

using System.Device.Location;

using System.IO;

using System.Windows.Media.Imaging;

using MapoveSlužby.MsrMapsService;

 

kód

namespace MapoveSlužby

{

public partial class MainPage : PhoneApplicationPage

{

 

GeoCoordinateWatcher gcw = new GeoCoordinateWatcher();

TerraServiceSoapClient proxy = new TerraServiceSoapClient();

 

// Constructor

public MainPage()

{

InitializeComponent();

Loaded += OnMainPageLoaded;

}

 

void OnMainPageLoaded(object sender, RoutedEventArgs args)

{

// udalosti pre TerraServiceSoapClient proxy

proxy.GetAreaFromPtCompleted += OnProxyGetAreaFromPtCompleted;

proxy.GetTileCompleted += OnProxyGetTileCompleted;

 

// Start gcw

tblVypis.Text = “Zisťovanie polohy…”;

gcw.PositionChanged += OngcwPositionChanged;

gcw.Start();

}

 

void OngcwPositionChanged(object sender, GeoPositionChangedEventArgs<GeoCoordinate> args)

{

// zastav gcw

gcw.PositionChanged -= OngcwPositionChanged;

gcw.Stop();

 

// Výpis súradníc do záhlavia

GeoCoordinate coord = args.Position.Location;

ApplicationTitle.Text += “: ” + String.Format(“{0:F2}°{1} {2:F2}°{3}”,

Math.Abs(coord.Latitude),

coord.Latitude > 0 ? ‘N’ : ‘S’,

Math.Abs(coord.Longitude),

coord.Longitude > 0 ? ‘E’ : ‘W’);

// Dotaz na službu na aktuálnu oblasť

LonLatPt center = new LonLatPt();

center.Lon = args.Position.Location.Longitude;

center.Lat = args.Position.Location.Latitude;

 

tblVypis.Text = “Prístup k mapovej službe…”;

proxy.GetAreaFromPtAsync(center, 1, Scale.Scale16m, (int)ContentPanel.ActualWidth,

(int)ContentPanel.ActualHeight);

}

 

void OnProxyGetAreaFromPtCompleted(object sender, GetAreaFromPtCompletedEventArgs args)

{

if (args.Error != null)

{

tblVypis.Text = args.Error.Message;

return;

}

 

tblVypis.Text = “Načítanie mapy…”;

 

AreaBoundingBox box = args.Result;

int xBeg = box.NorthWest.TileMeta.Id.X;

int yBeg = box.NorthWest.TileMeta.Id.Y;

int xEnd = box.NorthEast.TileMeta.Id.X;

int yEnd = box.SouthWest.TileMeta.Id.Y;

 

// Loop through the tiles

for (int x = xBeg; x <= xEnd; x++)

for (int y = yBeg; y >= yEnd; y–)

{

// Create Image object to display tile

Image img = new Image();

img.Stretch = Stretch.None;

img.HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Left;

img.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Top;

img.Margin = new Thickness((x – xBeg) * 200 –

box.NorthWest.Offset.XOffset,

(yBeg – y) * 200 – box.NorthWest.Offset.YOffset, 0, 0);

 

// Insert after TextBlock but before Image with logo

ContentPanel.Children.Insert(1, img);

 

// Define the tile ID

TileId tileId = box.NorthWest.TileMeta.Id;

tileId.X = x;

tileId.Y = y;

 

// Call proxy to get the tile (Notice that Image is user object)

proxy.GetTileAsync(tileId, img);

}

}

 

void OnProxyGetTileCompleted(object sender, GetTileCompletedEventArgs args)

{

if (args.Error != null)

{

return;

}

 

Image img = args.UserState as Image;

BitmapImage bmp = new BitmapImage();

bmp.SetSource(new MemoryStream(args.Result));

img.Source = bmp;

}

}


Test príkladu využívajúceho mapové služby


 

Zverejnené v kategórií Win Phone 7 | Tagged , , , | Pridaj komentár

Projekty typu Panorama a Pivot

Projekt typu Panorama Application

Projekt typu Panorama Application je jedným z trikov ako môže aplikácia využiť väčšiu zobrazovaciu plochu. Aplikácia využíva virtuálnu plochu, ktorá je na šírku podstatne väčšia, viacnásobná, než je šírka displeja. Displej je potom akýmsi oknom, ktoré sa posúva po virtuálnej ploche. Využíva sa prvok Panorama, ktorý je rozčlenený na viac častí, ktoré sa nazývajú PanaramaItem.

V šablóne projektu je prvok Panorama rozdelený na dve časti označené v záhlaví ako first item a second item.

<!–LayoutRoot is the root grid where all page content is placed–>

<Grid x:Name=”LayoutRoot” Background=”Transparent”>

 

<!–Panorama control–>

<controls:Panorama Title=”my application”>

<controls:Panorama.Background>

<ImageBrush ImageSource=”PanoramaBackground.png”/>

</controls:Panorama.Background>

 

<!–Panorama item one–>

<controls:PanoramaItem Header=”first item”>


</controls:PanoramaItem>

 

<!–Panorama item two–>

<controls:PanoramaItem Header=”second item”>


</controls:PanoramaItem>

</controls:Panorama>

</Grid>

 

Údaje implicitne použité v šablóne aplikácie typu typu Panorama Application sú v štruktúre MainViewModel v súbore MainViewModelSampleData.xaml (výpis je vodorovne skrátený)

<local:MainViewModel

xmlns=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation&#8221;

xmlns:x=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml&#8221;

xmlns:local=”clr-namespace:WindowsPhonePanoramaApplication1″

SampleProperty=”Sample Text Property Value”>

 

<local:MainViewModel.Items>

<local:ItemViewModel LineOne=”design one” LineTwo=”Maecenas praes…
“/>

<local:ItemViewModel LineOne=”design two” LineTwo=”Dictumst eleif…
“/>

<local:ItemViewModel LineOne=”design three” LineTwo=”Habitant inc…
“/>

<local:ItemViewModel LineOne=”design four” LineTwo=”Nascetur phar…
“/>

<local:ItemViewModel LineOne=”design five” LineTwo=”Sagittis sene…
“/>

<local:ItemViewModel LineOne=”design six” LineTwo=”Torquent ultri…
“/>

</local:MainViewModel.Items>

 

</local:MainViewModel>

Posúvanie okna náhľadu. Všimnite si, že obraz je rozdelený tak, aby vpravo bol pásik z ďalšej obrazovky aby používateľa upozornil na jej existenciu

Princíp zobrazovania pomocou prvku Panorama

Projekt typu Pivot Application

Tento typ projektu poskytuje rýchly, elegantný a efektívny spôsob, ako pracovať so zoznamami a agregovanými údajmi. Môže byť použitá pre stránkované zobrazovanie a filtrovanie veľkých množín údajov. Jednoduchým gestom posunutia doprava, alebo doľava sa používateľ ocitne na ďalšej stránke.

Princíp zobrazovania pomocou prvku Pivot. Všimnite si, že prvok Pivot control sa často vyskytuje aj v aplikáciách, ktoré sú súčasťou operačného systému, napríklad pre zobrazenie zoznamu mailov, úloh, kontaktov a podobne.

Vytvorte projekt typu Pivot Application. V šablóne nájdete príklad objektu Pivot Control, obsahujúci dve stránky PivotItem.

<!–LayoutRoot is the root grid where all page content is placed–>

<Grid x:Name=”LayoutRoot” Background=”Transparent”>

<!–Pivot Control–>

<controls:Pivot Title=”MY APPLICATION”>

<!–Pivot item one–>

<controls:PivotItem Header=”first”>

<!–Double line list with text wrapping–>

<ListBox x:Name=”FirstListBox”

Margin=”0,0,-12,0″ ItemsSource=”{Binding Items}”>

<ListBox.ItemTemplate>

<DataTemplate>

<StackPanel Margin=”0,0,0,17″ Width=”432″>

<TextBlock Text=”{Binding LineOne}” TextWrapping=”Wrap”

Style=”{StaticResource PhoneTextExtraLargeStyle}”/>

<TextBlock Text=”{Binding LineTwo}” TextWrapping=”Wrap”

Margin=”12,-6,12,0″

Style=”{StaticResource PhoneTextSubtleStyle}”/>

</StackPanel>

</DataTemplate>

</ListBox.ItemTemplate>

</ListBox>

</controls:PivotItem>

 

<!–Pivot item two–>

<controls:PivotItem Header=”second”>


</controls:PivotItem>

</controls:Pivot>

</Grid>

 

Podobna ako v projekte využívajúcom prvok Panarama sú údaje implicitne použité v šablóne aplikácie v štruktúre MainViewModel v súbore MainViewModelSampleData.xaml

Spustenie aplikácie vytvorenej podľa šablóny Pivot Application

Zverejnené v kategórií Win Phone 7 | Tagged , , , | Pridaj komentár