Spustenie a ladenie aplikácie pre WP7

Pre tento účel slúži buď tlačidlo Toolbaru v tvare zelenej šípky, alebo položka menu Debug | Start, prípadne klávesová skratka F5. O preklade a zostavení aplikácie získate prehľadný výpis v okne Output.

Spustenie aplikácie na emulátore

Po spustení aplikácie sa pri implicitnom nastavení spustí emulátor zariadenia Windows Phone 7 a na ňom vaša aplikácia

Spustenie aplikácie na emulátore

Po uspokojení počiatočnej zvedavosti o tom ako bude vyzerať a fungovať vaša prvá aplikácia si môžete ozrejmiť niektoré detaily týkajúce sa spustenia aplikácie. Emulátor po spustení z vývojového prostredia zobrazuje priamo okno aplikácie. Ak ešte nemáte skúsenosti z reálneho zariadenia, najskôr sa zoznámte z používateľským rozhraním emulátora.

Možno vás zarazí, že vás upozorňujeme, že vďaka emulátorom dokážete robiť vývoj aj bez toho aby ste mali príslušné zariadenie fyzicky k dispozícii. Prečo by ste to robili? Pomocou vývojového prostredia a emulátora môžete existujúcu vlastnú (úspešnú) aplikáciu vytvorenú pôvodne pre PC, alebo pre niektorú inú mobilnú platformu, prepísať pre Windows Phone 7, napríklad ak na túto platformu mienite migrovať, alebo si myslíte, že by sa pre túto platformu dobre predávala. V súčasnosti je úplne iná filozofia životného cyklu mobilných aplikácií. Väčšina aplikácií sa voľne poskytuje, alebo predáva cez rôznu formu internetových marketov, takže v prípade ak vytvoríte užitočnú aplikáciu u ktorej predpokladáte komerčný úspech, prečo na tom nezarobiť?

Každé zariadenie (aj emulátor) s operačným systémom Windows Phone 7 má v spodnej časti integrované tri klasické, alebo dotykové tlačidlá. Ľavé tlačidlo v tvare šípky slúži na prechod o jednu úroveň späť, či už v aplikáciách, pri prehliadaní webových stránok, alebo navigovaní sa v prostredí operačného systému.

Stredné tlačidlo “Štart” s logom Windows slúži pre návrat na domovskú obrazovku. Toto tlačidlo môžete použiť kedykoľvek, bez ohľadu v akej aplikácii sa nachádzate.

Pravé tlačidlo s ikonou lupy slúži pre aktivovanie vyhľadávania. Vyhľadáva sa buď na internete (bing) alebo podľa aktuálnej aplikácie v zozname kontaktov, v obsahu správ a podobne.

Podpora multitaskingu:

Ak použijete niektoré z tlačidiel, aktuálna aplikácia sa “zakonzervuje” a môžete sa k nej vrátiť, no na pozadí v režime multitaskingu bežia vo verzii 7.0 len niektoré aplikácie, napríklad prehrávač hudby, či telefón. Ostatné aplikácie sa pri prechode na hlavnú obrazovku OS hibernujú v aktuálnom stave, a po návrate na aplikáciu sa táto obnoví bez potreby jej opätovného spustenia. Verzia Mango podporuje multitasking pre všetky aplikácie

Ak kliknete kurzorom na tlačidlo “Štart” (plocha so symbolom “Windows”) v strede dolnej časti emulátora, zobrazí sa hlavná obrazovka operačného systému.


Domáca obrazovka operačného systému na emulátore (vľavo). Vaša aplikácia sa stane súčasťou ponuky nainštalovaných aplikácií (vpravo).

Tip: Na obrázku vľavo si všimnite v pravom hornom rohu šípku v krúžku. Ak (podobne ako na reálnom zariadení) smeruje vpravo, znamená to, že emulátor môže využívať hardvérovú akceleráciu grafiky. Ak vývojársky počítač, na ktorom je emulátor spustený hardvérovou akceleráciou grafiky nedisponuje, alebo nemá nainštalovanú podporu Direct X, bude táto skutočnosť indikovaná šípkou smerujúcou doľava.

Hlavná (domáca) obrazovka obsahuje aktívne prvky – Widgety. V slovenčine funkciu týchto prvkov najlepšie vystihuje názov aktívne dlaždice. Tieto môžu zabrať polovičnú, alebo celú šírku obrazovky. Všimnite si šípku vpravo hore. Pomocou nej prejdete do hlavnej ponuky, ktorá obsahuje zoznam nainštalovaných aplikácií.

Určite ste si všimli zvislý pás číslic v pravej časti okna emulátora. Obrázok popisuje ich význam

Vedľa okna emulátora sa zobrazuje zvislý pásik s tlačidlami, ktoré umožňujú zmenu orientácie emulovaného prístroja, prípadne zväčšenie, či zmenšenie zobrazenia displeja. Najzaujímavejšie funkcie pre simulovanie funkcie akcelerometra a určovania polohy sa dajú aktivovať pomocou spodného tlačidla v tvare dvojitej šípky smerujúcej doľava. Aktivovaním tlačidla sa zobrazí samostatné okno Additional Tools, ktoré má dve záložky, jedna slúži pre akcelerometer a druhá na simulovanie polohy.

Akcelerometer – náklon prístroja sa mení posúvaním ružového bodu, pričom zmeny pozície je možné zaznamenať a následne ako sekvenciu činností prehrať, takže aplikáciu využívajúcu akcelerometer bude možné ladiť počas simulovania identických pohybov.

Určenie polohy – po výbere lokality môžete pomocou bodov na mape zaznamenať polohu, alebo zmenu polohy prístroja

Emulátor umožňuje simulovať aj funkcionalitu akcelerátora a zisťovania polohy

Spustenie aplikácie na reálnom zariadení

Režim spúšťania aplikácie je potrebné prepnúť z emulátora na reálne zariadenia. Prepínací prvok je na toolbare Visual Studia vpravo od zelenej šípky na spustenie aplikácie

Aplikácie ej možné spúšťať na emulátore aj reálnom zariadení

Upozornenie: Pre spustenie aplikácie na reálnom zariadení musí byť v čase spustenia splnených niekoľko podmienok

 • Telefón musí byť odblokovaný pre zavádzanie aplikácií z vývojového prostredia
 • Musí byť spustená aplikácia ZUNE, ktorá zabezpečuje prepojenie počítača s mobilným telefónom.
 • Pripojený telefón musí byť aktívny (rozsvietený displej)
 • Telefón musí byť odomknutý (po zapnutí je potrebné vysunúť obrazovú roletu nahor)

Ak sú hore uvedené podmienky splnené, mala by sa aplikácia spustiť na pripojenom mobilnom telefóne

Ladenie aplikácie

Vývojové prostredie Visual Studio 2010 poskytuje veľmi široké možnosti ladenia aplikácie. V stručnosti spomenieme umiestnenie zarážky (Breakpoint), tak, že kliknete na príslušný riadok zdrojového kódu tesne pri ľavom okraji obrazovky.

Nastavenie zarážky pre ladenie aplikácie

 

Pri ladení aplikácie je možné umiestniť kurzor nad názov premennej pre zobrazenie jej obsahu

 

Ladenie výkonu aplikácii

Jedným z kľúčových problémov uspokojivého fungovania mobilných aplikácií je nájdenie optimálneho kompromisu medzi výkonom a výdržou na batérie. Preto je významnou novinkou SDK 7.1 doplnenie nástroja Windows Phone Profiler. Tento nástroj umožňuje vývojárom merať, hodnotiť, a lokalizovať problémy spojené s vykonávaním ich kódu. Profiler je plne integrovaný do vývojového prostredia prostredia Visual Studio.

Pre vytvorenie ladiacej session je potrebné aktivovať v menu Debug položku Start Windows Phone Performance Analysis.

Nastavenie nástroja Windows Phone Profiler

Následne je možné aplikáciu spustiť buď v emulátore, alebo reálnom zariadení a nechať si zobraziť informácie zobrazené počas behu aplikácie.

Zobrazenie výsledkov analýzy

Anatómia aplikácie

Pri návrhu používateľského rozhrania aplikácie ste sa už zoznámili so súborom MainPage.xaml. Po obrázkovo ladenej zoznamovacej časti sa zoznámime s ďalšími súbormi aplikácie, ktoré obsahujú kód.

App.xaml – definuje vstupný bod aplikácie, inicializuje zdroje a udalosti pri zavádzaní a zatváraní, aktivovaní a deaktivovaní aplikácie

<Application

x:Class=”HaloPhone1.App”

xmlns=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation&#8221;

xmlns:x=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml&#8221;

xmlns:phone=”clr-namespace:Microsoft.Phone.Controls;assembly=Microsoft.Phone”

xmlns:shell=”clr-namespace:Microsoft.Phone.Shell;assembly=Microsoft.Phone”>

 

<!–Application Resources–>

<Application.Resources>

</Application.Resources>

 

<Application.ApplicationLifetimeObjects>

<!–Required object that handles lifetime events for the application–>

<shell:PhoneApplicationService

Launching=”Application_Launching” Closing=”Application_Closing”

Activated=”Application_Activated” Deactivated=”Application_Deactivated”/>

</Application.ApplicationLifetimeObjects>

 

</Application>

 

V súbore App.xaml.cs sú telá procedúr, do ktorých môžete v prípade potreby doprogramovať kód pre obsluhu spomínaných udalostí a ošetrenie prípadných výnimiek


private void Application_Launching(object sender, LaunchingEventArgs e)

{}

private void Application_Activated(object sender, ActivatedEventArgs e)

{}

private void Application_Deactivated(object sender, DeactivatedEventArgs e)

{}

private void Application_Closing(object sender, ClosingEventArgs e)

{}


private void RootFrame_NavigationFailed(object sender, NavigationFailedEventArgs e)

{

if (System.Diagnostics.Debugger.IsAttached)

{

// A navigation has failed; break into the debugger

System.Diagnostics.Debugger.Break();

}

}

 

// Code to execute on Unhandled Exceptions

private void Application_UnhandledException(object sender,

ApplicationUnhandledExceptionEventArgs e)

{

if (System.Diagnostics.Debugger.IsAttached)

{

// An unhandled exception has occurred; break into the debugger

System.Diagnostics.Debugger.Break();

}

}


Parameter RootFrame v triede aplikácie identifikuje predvolenú stránku aplikácie. Všetky Windows Phone aplikácie na najvyššej úrovni kontajnerový prvok dátového typu PhoneApplicationFrame. Tento kontejner hostuje jeden alebo viac objektov typu PhoneApplicationPage, ktoré slúžia pre zobrazenie obsahu pre danú aplikáciu. Na tejto úrovni sa rieši aj navigácia medzi stránkami.

 

Zverejnené v kategórií Win Phone 7 | Tagged , , | Pridaj komentár

Prvá aplikácia pre Windows Phone 7

Mnohí sa čudujú, prečo v klasických (a teda dobrých) učebniciach programovania sa pre novú platformu vždy začína aplikáciou typu “Hello World”, alebo ak chcete po našom “Zdravíme svet”. Dôvod je jednoduchý, ak takáto aplikácia funguje, dokážete vypísať akýkoľvek text, napríklad aj obsah premenných, a zároveň máte istotu, že všetko máte správne nainštalované a nakonfigurované. A ak vaša snaha bude zvŕšená prenosom aplikácie do mobilného zariadenia a jej spustením v reálnom prostredí, môžete sa smelo pustiť do zložitejších projektov.

Vytvorenie projektu aplikácie

Vo vývojovom prostredí Visual Studio 2010, alebo vo voľne šíriteľnej verzii Microsoft Visual Studio 2010 Express for Windows Phone môžete vytvárať dva typy projektov, buď “klasické” aplikácie podľa šablón zo skupiny Silverlight for Windows Phone, alebo hry a zábavné aplikácie podľa šablón zo skupiny XNA Game Studio 4.0.

Nový projekt vytvoríte pomocou menu File > New > Project.

Vytvorenie projektu Silverlight aplikácie pre Windows Phone 7

Vytvorenie projektu využívajúceho XNA Framework aplikácie pre Windows Phone 7

Väčšinu náplne tejto publikácie budú tvoriť aplikácie Silverlight for Windows Phone. Vytvorte aplikáciu typu Windows Phone Applications.

Všimnite si bohatú ponuku šablón pre jednotlivé typy aplikácií, postupne sa budeme zoznamovať s tými najužitočnejšími.

Nasleduje výber verzie operačného systému telefónu. Môžete vytvárať aplikácie kompatibilné so staršou verziou Windows Phone 7.0 (vrátane aktualizácie NoDo), alebo aplikácie využívajúce funkcie novej verzie Windows Phone 7.1, známej aj pod kódovým označením Mango. V našom príklade vytvoríme aplikáciu pre najnovšiu verziu 7.1.


Vytvorenie projektu využívajúceho XNA Framework aplikácie pre Windows Phone 7

Kód aplikácie pre výpis textu vlastne tvoriť nemusíte, implicitne sa vám vytvorila ako základná šablóna projektu. V tomto okamihu by ste mohli aplikáciu spustiť a na emulátore by ste videli presne ten istý text ako vo Visual Studiu vo vizuálnom zobrazení stránky MainPage.xaml.Najskôr sa aspoň letmo zoznámime s vývojovým prostredím a následne môžete urobiť nejaké úpravy zobrazeného textu.

Po vytvorení projektu je pracovná plocha rozdelená na oblasť pre návrh v grafickom prostredí v ľavej časti a okno pre zobrazenie XAML kódu v pravej časti hlavného okna. Vpravo je spravidla zobrazené okno Properties, prípadne v kombinácii s oknom Solution Explorer. Vľavo môžete zobraziť Toolbox s ponukou prvkov pre grafický návrh.

Každý z hlavných panelov sa obvykle skladá z niektorých záložiek, ktoré menia jeho aktuálny význam, čím je veľmi efektívne využitá zobrazovacia plocha monitora.

Typické usporiadanie obrazovky Visual Studia 2010 pre vývoj Windows Phone 7 aplikácie

V okne Solution Explorer preskúmajte štruktúru projektu. Implicitne je po vytvorení projektu zobrazená stránka MainPage.xaml – XAML stránka s používateľským rozhraním. Ak v okne Solution Explorer kliknete na šípku vľavo od názvu tejto stránky, môžete zobraziť obsah súboru MainPage.xaml.cs. Tento súbor obsahuje kód na obsluhu udalostí.

XAML je deklaratívny na XML založený vektorovo grafický značkovací jazyk slúžiaci na definovanie prezentačnej vrstvy grafického prostredia.

Podobne ako HTML aj jazyk XAML patrí do rodiny značkovacích jazykov.

Stránka MainPage.xaml (skrátená o úvodné deklarácie) obsahuje kód pre výpis dvoch textových reťazcov pomocou prvkov TextBlock.

<!–LayoutRoot is the root grid where all page content is placed–>

<Grid x:Name=”LayoutRoot” Background=”Transparent”>

<Grid.RowDefinitions>

<RowDefinition Height=”Auto”/>

<RowDefinition Height=”*”/>

</Grid.RowDefinitions>

 

<!–TitlePanel contains the name of the application and page title–>

<StackPanel x:Name=”TitlePanel” Grid.Row=”0″ Margin=”12,17,0,28″>

<TextBlock x:Name=”ApplicationTitle” Text=”MY APPLICATION” Style=”{StaticResource PhoneTextNormalStyle}”/>

<TextBlock x:Name=”PageTitle” Text=”page name” Margin=”9,-7,0,0″ Style=”{StaticResource PhoneTextTitle1Style}”/>

</StackPanel>

 

<!–ContentPanel – place additional content here–>

<Grid x:Name=”ContentPanel” Grid.Row=”1″ Margin=”12,0,12,0″></Grid>

</Grid>

 

Tip:

Všimnite si, že šablóna obsahuje pripravený kód pre ApplicationBar, ktorý je v komentári

<!–Sample code showing usage of ApplicationBar–>

<!–<phone:PhoneApplicationPage.ApplicationBar>

<shell:ApplicationBar IsVisible=”True” IsMenuEnabled=”True”>

<shell:ApplicationBarIconButton IconUri=”/Images/appbar_button1.png”

Text=”Button 1″/>

<shell:ApplicationBarIconButton IconUri=”/Images/appbar_button2.png”

Text=”Button 2″/>

<shell:ApplicationBar.MenuItems>

<shell:ApplicationBarMenuItem Text=”MenuItem 1″/>

<shell:ApplicationBarMenuItem Text=”MenuItem 2″/>

</shell:ApplicationBar.MenuItems>

</shell:ApplicationBar>

</phone:PhoneApplicationPage.ApplicationBar>–>

 

Pred prvým spustením aplikácie zmeňte textové reťazce v prvkoch TextBlock .

<!–TitlePanel contains the name of the application and page title–>

<StackPanel x:Name=”TitlePanel” Grid.Row=”0″ Margin=”12,17,0,28″>

<TextBlock x:Name=”ApplicationTitle” Text=”PRVÁ APLIKÁCIA PRE WINDOWS PHONE 7″ Style=”{StaticResource PhoneTextNormalStyle}”/>

<TextBlock x:Name=”PageTitle” Text=”Úvodná strana” Margin=”9,-7,0,0″ Style=”{StaticResource PhoneTextTitle1Style}”/>

</StackPanel>

Zmena textových reťazcov sa interaktívne prejaví aj vo vizuálnom zobrazení stránky

V tejto fáze môžete aplikáciu spustiť, či už na emulátore, alebo na reálnom zariadení. Postup je popísaný v ďalšej kapitole.

Zverejnené v kategórií Win Phone 7 | Tagged , , | Pridaj komentár

Čo budete potrebovať na vývoj aplikácií

Na vývoj aplikácií určených pre najnovšiu mobilnú platformu Microsoft Windows Phone 7 budete potrebovať balíček Windows Phone SDK 7.1 pre vývojové prostredie Microsoft Visual Studio 2010, alebo voľne šíriteľnú verziu Microsoft Visual Studio 2010 Express for Windows Phone . Na vývojárskom počítači musí byť nainštalovaný operačný systém Windows Vista, Windows 7, prípadne novší

Tip:

Môžete použiť rovnaký inštalačný balíček bez ohľadu, či máte, alebo nemáte nainštalované Visual Studio 2010. Ak máte komerčnú verziu doinštalujú sa do neho doplnky, v opačnom prípade sa nainštaluje voľne šíriteľná verzia Microsoft Visual Studio 2010 Express for Windows Phone .

Všetko potrebné nájdete na http://developer.windowsphone.com. Vývojárske nástroje si môžete stiahnuť ako jeden kompaktný inštalačný balík priamo zo stránky http://create.msdn.com/en-US/

Stiahnutie všetkých potrebných nástrojov pre vývoj aplikácií vo forme kompaktného balíčka

Hardvérové predpoklady

Zariadenie na ktorom môže bežať operačný systém Windows Phone 7 musí spĺňať niekoľko základných hardvérových požiadaviek:

 • Minimálne 256 MB pamäti RAM a minimálne 8 GB flash pamäti.
 • Displej WVGA (800 x 480) podporujúci 4 bodový multidotyk
 • Podpora hardvérovej akcelerácie DirectX 9
 • GSM a WiFi konektivita
 • GPS, akcelerometer a kompas
 • Digitálny fotoaparát (5Mpix) a svietiacu diódu
 • Tri hardvérové tlačidlá s funkciami Start, Search, a Back.

Pre návrh používateľského prostredia je možné použiť dizajnérsky nástroj Microsoft Expression Blend for Windows Phone alebo Microsoft Expression Blend 4 s doplnkom Microsoft Expression Blend SDK 7.1 for Windows Phone.

Zverejnené v kategórií Win Phone 7 | Tagged , , , | Pridaj komentár

Windows Phone 7. Mango

Nie je to prvá inovácia, všetci majitelia týchto mobilov už určite majú svoje prístroje upgradované na verziu NoDo, ktorej najväčšou novinkou je podpora kopírovania cez schránku a rýchlejšie spúšťanie aktualizácií. Mango je prvou veľkou inováciou, ktorá prináša viac než 500 vylepšení a nových funkcií. Pribudli viaceré podporované jazyky vrátane češtiny, bohužiaľ slovenčina ani v novej verzii podporovaná nie je. Aby mohli tieto zmeny využívať aj vývojári vo svojich aplikáciách chystaných pre novú verziu, dostali s predstihom novú verziu Windows Mobile SDK 7.1. V stručnom prehľade uvádzame najvýznamnejšie novinky a vylepšenia, ktoré významne posúvajú možnosti aplikácií určených pre nový operačný systém.

Multitasking – v novej verzii pribudlo niekoľko funkcií, umožňujúcich, aby aplikácia vykonávala určité činnosti, aj v prípade ak nie je práve aktívna na popredí. Môže napríklad prehrávať audio, prenášať na pozadí súbory, či vykonávať aktivitu podľa vopred naplánovaného rozvrhu.

Rýchle prepínanie medzi aplikáciami – v predchádzajúcich verziách systému Windows Phone sa aplikácia v prípade ak sa používateľ navigoval inam automaticky ukončila. V novej verzii je možné aplikáciu prepnúť do takzvaného “spiaceho stavu”, kedy aplikácia zostáva v pamäti, takže ak sa používateľ chce do nej vrátiť, prepnutie je prakticky okamžité. Pre rýchle prepínanie medzi aplikáciami nie je nutné implementovať žiadny kód, táto funkcia čo umožňuje rýchle prepínanie medzi aplikáciami, je povolené automaticky. Pri návrhu aplikácie je potrebné dbať na to aby aplikácia dokázala reagovať na zmeny stavu, ktoré sa vyskytujú počas životného cyklu aplikácie.

Životný cyklus aplikácie pre Windows Phone 7

Aplikácia sa môže nachádzať v stave:

 • Running – aplikácia bola spustená a beží kým sa používateľ nevráti k predchádzajúcej aplikácii, či menu.
 • Dormant (spiaca) – keď sa používateľ dostane mimo aplikáciu, pokúsi sa operačný systém uviesť aplikáciu do stavu spánku. V tomto stave sú všetky vlákna behu aplikácie zastavené, ale aplikácia zostane neporušený v pamäti. Ak sa k nej používateľ vráti, môže byť okamžite znovu aktivovaná.
 • Tombstoned – aplikácia bola ukončená, ale informácie o jej stave zostávajú zachované. V takomto stave sa môže nachádzať až päť aplikácií súčasne.

Lokálne databázy – aplikácie môžu ukladať relačné údaje v lokálnej databáze. Pre vykonávanie databázových operácií je možné použiť LINQ to SQL.

Aktívne dlaždice – dlaždice môžu mať v novej verzii dve strany a pravidelne rotujú, takže sú oveľa pútavejšie. Aplikácia môže mať viac ako jednu dlaždicu, napríklad pre meteorologické informácie z rôznych miest a podobne.

Agenti úloh na pozadí – nová verzia operačného systému umožňuje naplánovať niektoré akcie ktoré aplikácia vykonáva na neskoršiu dobu, pričom k ich vykonaniu dôjde aj v prípade ak aplikácia nie je spustená na popredí. Môžete naplánovať dve kategórie akcií: oznámenia a úlohy.

Prehrávanie zvuku na pozadí – aplikácie prehrávajúce audio súbory môžu v novej verzii bežať na pozadí. Hudba stále hrá, aj keď používateľ spustí ďalšie aplikácie, pričom môže regulovať hlasitosť zvuku.

Prenos súborov na pozadí – aplikácie môžu začať sťahovanie súborov aj vtedy ak sa používateľ navigoval z aplikácie preč.

Komplexné údaje zo senzorov – aplikácie majú k dispozícii komplexnejšie údaje o zmenách polohy vrátane zrýchlenia a rotácie

Podpora socketov – aplikácie môžu komunikovať cez sockety pomocou protokolov TCP a UDP. Sockety umožňujú obojsmernú komunikáciu s cloud službami, prípadne umožňujú komunikáciu viacerých hráčov pomocou okamžitých správ počas hier.

Podpora kamery – aplikácie majú programový prístup k fotoaparátu vrátane prístupu k surovým snímkam v reálnom čase. Takýto prístup sa hodí napríklad pre aplikácie využívajúce rozšírenú realitu (augmented reality).

Prístup k údajom kontaktov a kalendára – aplikácie môžu tieto údaje čítať

Zverejnené v kategórií Win Phone 7 | Tagged , , , | Pridaj komentár

Prvá služobná cesta bez notebooku

Po napísaní predchádzajúceho blogového príspevku Kancelársky balík iWork aj na iPhone a iPode touch (https://smartmobil.wordpress.com/2011/06/19/kancelarsky-balik-iwork-aj-na-iphone-a-ipode-touch/ ) som sa začal baliť na služobnú cestu. Ako vždy som ako prvý chcel do batožiny vložiť notebook. Tentokrát som sa zamyslel nad úslovím “vodu káže a víno pije”. Propagujem možnosti mobilných zariadení, ale sám si pre istotu vždy beriem notebook. Tak som notebook položil naspäť na pracovný stôl a začal premýšľať nad alternatívami.

Určite by mi postačil môj obľúbený mobil s operačným systémom Windows Phone 7, bohužiaľ malý dotykový displej sa na písanie dlhých textov nehodí a zatiaľ sa mi k tomuto prístroju nepodarilo zohnať externú klávesnicu. Nádejne vyzeral pokus s pripojením Bluetooth klávesnice ktorú používam k tabletu iPad, bohužiaľ telefón s touto klávesnicou odmietal spoluprácu.

Z hľadiska mobility by bol ideálnym riešením iPhone, alebo iPod touch s editorom Pages, keďže ani jedno zariadenie nemám k dispozícii, voľba padla logicky na iPad s externou klávesnicou. Táto kombinácia by mala pokryť všetky moje pracovné požiadavky s výnimkou strihu HD videa

Zverejnené v kategórií Všeobecné | Pridaj komentár

Kancelársky balík iWork aj na iPhone a iPode touch

Moderný biznis a personálna agenda sa sťahujú do čoraz menších a mobilnejších zariadení. Do tohto trendu zapadá aj verzia “kancelárskeho” balíka Apple iWork pre iPhone a iPod touch. iWork tvorený aplikáciami Keynote, Pages a Numbers na populárnom tablete iPad umožňuje používať tablet ako zaujímavú a v mnohých prípadoch plnohodnotnú náhradu notebooku napríklad na pracovných cestách.

Aplikácie balíka iWork boli pôvodne vytvorené pre Mac a potom prepracované tak aby mohli fungovať pre operačný systém iOS, čo znamenalo náhradu filozofie ovládania myšou ovládaním cez Multi-Touch

Už dávno neplatí že veľkosť zariadenia limituje používateľský komfort. Kvalitné multidotykové displeje (Retina) umožňujú mobilite primerané pohodlie pri vytváraní a úprave dokumentov.

Aplikácie Keynote, Pages a Numbers importujú a exportujú dokumenty z aplikácií balíkov iWork pre Mac a Microsoft Office a umožňujú bezdrôtovú tlač prostredníctvom technológie AirPrint. Ponúkajú vylepšenú správu dokumentov pomocou miniatúr, ktoré umožňujú rýchlo vyhľadať požadované súbory, usporiadať ich a zoskupiť do priečinkov pomocou intuitívnych gest.

Aplikácia Keynote umožňuje vytvárať pôsobivé prezentácie s animovanými grafmi a prechodmi. Prezentáciu si môžete prezerať v režime zobrazenia na mobilnom zariadení, alebo svoje zariadenie pripojiť k projektoru alebo HD televízoru a premietnuť ho širšiemu publiku. Pomocou samostatne dostupnej aplikácie Keynote Remote môžete zo zariadenia iPhone alebo iPod touch ovládať prezentáciu Keynote v ľubovoľnom zariadení so systémom iOS alebo počítači Mac.

Zverejnené v kategórií Všeobecné | Pridaj komentár

Môžete si vyskúšať vývoj pre Windows Phone 7.1 Mango

K dispozícii je beta verzia doplnku do Visual Studia a emulátora pre pripravovanú verziu Windows Phone 7.1 Mango. Nové nástroje prinášajú viac než 500 nových funkcií.

Podporované typy Silverlight projektov

V projekte si môžete zvoliť pre ktorú verziu Windows Phone 7 chcete vyvíjať

Emulátor vám veľa o novom systéme neprezradí, obsahuje len podporu behu aplikácie, používateľské rozhranie je zakryté

Doplnok si môžete stiahnuť na adrese http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=77586864-ab15-40e1-bc38-713a95a56a05&displaylang=en

Zverejnené v kategórií Všeobecné | Pridaj komentár

Video z finále súťaže Imagine Cup

Video riešení založených na Windows Phone 7 si môžete pozrieť na

http://www.itnews.sk/spravy/biznis/2011-05-02/c139806-video-slovenske-finale-sutaze-imagine-cup

Zverejnené v kategórií Všeobecné | Pridaj komentár

Vývoj pre iPad/iPod/iPhone

Aplikácie pre iPad iPad/iPod/iPhone môžete vyvíjať len na platforme Apple Mac OS. Stačí aj ten najlacnejší notebook. Najskôr musíte získať vývojové prostredie XCode. Zaregistrujte sa ako vývojár na http://developer.apple.com/ipad/sdk. V prvom kroku registrácie aktivujte tlačidlo Get Started (free). Môžete sa zaregistrovať pod svojim Apple ID, prípadne si vytvoriť nový účet. Registrácia je zdarma.

Po vytvorení vývojárskeho konta a prihlásení sa je potrebné stiahnuť vývojárske nástroje. Staršiu verziu Xcode 3 a iOS SDK 4.3. môžete stiahnuť zdarma, najnovšia verzia Xcode 4 je k dispozícii na AppStore za 3.99 EUR. Sťahujete obraz disku vo formáte dmg, ktorý má niečo vyše 4GB.Pre spúšťanie aplikácií a ich šírenie cez AppStore potrebujete vývojársku licenciu. Môžete si vybrať štandardný program za 99 USD, prípadne enterprise program vhodný pre väčšie firmy za 299 USD ročne. Študenti sa môžu bezplatne zapojiť do iOS Developer University Programu.

Aby ste mohli spúšťať vami vytvorené aplikácie na reálnom zariadení, je potrebné zistiť jeho unikátny identifikátor. Po prvom spustení vývojového prostredia Xcode ak máte pripojený tablet sa zobrazí dialóg pre “spárovanie” reálneho zariadenia s vývojovým prostredí. Spárovanie je potrebné potvrdiť tlačidlom Use for Development.

Po spustení vývojového prostredia Xcode 4 sa zobrazí úvodný dialóg, v ktorom aktivujte voľbu pre vytvorenie nového projektu.

Dialóg pre vytvorenie nového projektu je rozdelený na dve časti. V ľavej časti volíte jednak platformu, teda iOS, alebo Mac OS X. iPad iPad/iPod/iPhone bežia pod operačným systémom iOS. K dispozícii je niekoľko typov šablón pre nový projekt, ponímaniu klasickej aplikácie sa najviac približuje šablóna Window- Based Application.

Pri vytváraní nového projektu je dôležitým parametrom platforme. Podľa toho ako nastavíte parameter Device Family môžete vytvárať buď univerzálne aplikácie, prípadne aplikácie len pre iPhone/iPad s malým displejom, alebo aplikácie pre iPad s rozlíšením displeja 1024 x 768 pixelov.

Na písanie kódu aplikácií sa využíva programovací jazyk Objective-C,

Vývojové prostredie Xcode umožňuje sofistikovaný návrh používateľského prostredia aj intuitívnu tvorbu kódu aplikačnej logiky. Ak ste pri jeho vytváraní ponechali parameter Device Family nastavený na hodnotu Universal, vytvorili sa dva podadresáre, jeden pre iPhone a druhý pre iPad rozhranie. V obidvoch adresároch sú implicitne tri súbory. Súbor s príponou “.h” obsahuje deklarácie, súbor s príponou “.m” aplikačný kód a v súbore s príponou “.xib” je definícia prvkov používateľského rozhrania.

Interakcia medzi prvkom a kódom sa definuje veľmi zaujímavo a originálne. Ak pomocou poslednej ikonky v záhlaví horného pravého okna prepnete toto okno do módu zobrazenia udalosti, môžete ťahať grafickú čiaru na miesto v kóde, kde chcete mať referenciu prvku, alebo procedúru pre obsluhu udalosti.

V prvej aplikácii si určite budete chcieť vyskúšať prepojenie jednotlivých objektov, tlačidiel, či prvkov pre zadávanie a zobrazovanie textu. V našej aplikácii sme na plochu umiestnili prvky

 • Text Field – pole pre zadanie textu
 • Label – prvok pre výpis textu
 • Round Rect Button – tlačidlo

Kompletný kód aplikácie je:

PokusIpadAppDelegate_iPad.h

#import <UIKit/UIKit.h>

#import “PokusIpadAppDelegate.h”

 

@interface PokusIpadAppDelegate_iPad : PokusIpadAppDelegate {

 

UILabel *Vypis;

UITextField *Vstup;

}

@property (nonatomic, retain) IBOutlet UITextField *Vstup;

– (IBAction)Zatlacenie:(id)sender;

@property (nonatomic, retain) IBOutlet UILabel *Vypis;

 

@end

 

PokusIpadAppDelegate_iPad.m

 

#import “PokusIpadAppDelegate_iPad.h”

 

@implementation PokusIpadAppDelegate_iPad

@synthesize Vstup;

@synthesize Vypis;

 

– (void)dealloc

{

[Vypis release];

[Vstup release];

    [super dealloc];

}

 

– (IBAction)Zatlacenie:(id)sender

{

Vypis.text=Vstup.text;

}

@end

 

Aplikáciu môžete spustiť na emulátore, prípadne reálnom zariadení. V druhom prípade potrebujete mať aktívnu vývojársku licenciu a spárované vývojové zariadenia a tablet, či telefón.

Na veľmi realistickom emulátore môžete vyskúšať takmer všetky funkcie aplikácie vrátane zmeny orientácie displeja.

 

 

Zverejnené v kategórií iPad/iPod/iPhone | Tagged , , , , , | Pridaj komentár

Obidva riešenia zo slovenského finále Imagine Cup využívajú Windows Phone 7

Imagine Cup je súťaž štvorčlenných študentských tímov sponzorovaná spoločnosťou Microsoft. Súťaž sa koná každoročne, vždy na vopred určenú tému. Téma roku 2011 je “Prispejte k riešeniu problémov súčasného sveta”. Nehodnotí sa len kvalita návrhu hardvéru a softvéru a ich funkcionalita, ale aj dizajn a v neposlednom rade aj to ako študenti dokážu svoje riešenie odprezentovať pred porotou. Imagine Cup je jedným zo spôsobov ako Microsoft pomáha mladým ľuďom aby realizovali svoje predstavy, nadšenie a kreativitu v oblasti technologických inovácií, ktoré môžu zmeniť svet už dnes. Práce študentov by mali obsahovať hodnotné, reálne a celosvetové riešenia, s ktorými majú zároveň možnosť súťažiť o zaujímavé finančné ceny. Keď sa sila technológie spojí s mladými ľuďmi, ich potenciál je nekonečný a nápady, ktoré navrhnú a zrealizujú pre túto súťaž, môžu výrazne pomôcť životom miliónom ľudí na celom svete. Slovenského finále sa zúčastnil tím Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave s projektom Move2Play a tím Technickej Univerzity Košice s projektom Mapz. O kvalite prezentovaných riešení sa môžete presvedčiť sami na našich videách.

Mapz

Viac ako 280 miliónov ľudí na celom svete sú zrakovo postihnutí, takmer 40 miliónov z nich sú slepí. Títo ľudia sú závislí na druhých, najmä preto, že majú ťažkosti s orientáciou v priestore vo svete vytvorené pre ľudí vidiacich. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť životnú úroveň ľudí so zrakovým postihnutím.

Posolstvo projektu je jednoduché, ale premyslený – najnovšie technológie môže priniesť svetlo pre tých, ktorí ho potrebujú. Systém sa skladá z 3 aplikácií a podporuje hardvérové ​​súčasti. Tieto časti spoločne prispievajú k riešeniu hlavných problémov nevidiacich: nedostatočné priestorové informácie v mapách a potreba vždy mať niekoho okolo, aby im pomohol pri cestovaní.

Body záujmu môžu mať rôzne hodnoty pre určité skupiny ľudí. Pre väčšinu z nás, je to len jednoduchý spôsob, ako objavovať nové miesta ísť, ako sú nákupné strediská, divadlá, reštaurácie apod. Pre nevidiacich ľudí, to je jediný spôsob sebestačnej orientácie v priestore. To je dôvod, prečo riešenie využíva myšlienky crowdsourcingu. Pomocou dobrovoľníkov je možné zhromaždiť konkrétne údaje, ktoré sú kľúčovým prvkom v navádzacích systémov.


Navádzací systém Remote Assistant umožňuje navigáciu nevidiaceho na diaľku príbuzným, alebo dobrovoľníkom cez web, alebo mobil. Príkazy sú transformované do vibrácie v rôznych smeroch, takže sluch zostáva zachovaný ako najdôležitejší zmysel pre nevidiacich. Signály z mobilných zariadení sú odosielané cez bluetooth do vibračného pásu takže navigovaný smer môže byť vyjadrený ako vibrácia z daného smeru. Senzory vzdialenosti automaticky generujú varovania taktiež vo forme vibrácie.

Panoramatický pohľad umožňuje navigátorovi vidieť väčší obrázok, čo je dôležité na prijímanie lepších rozhodnutí.

Move2Play

Nadváha a obezita predstavujú v súčasnosti celosvetový problém. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie v roku 2010 trpel nadváhou každý tretí dospelý človek na svete. Má výrazný dopad na kvalitu života obyvateľov a výrazné ekonomické dôsledky. Nedostatok pohybu spôsobuje vážne problémy aj tým, ktorí nemajú nadváhu. Pohyb je kľúčom k zdravšiemu spôsobu života naozaj pre každého, nielen pre ľudí s nadváhou.

Názov riešenia Move2Play vyjadruje, že pohyb je základom pre to, aby sme sa dlho mohli tešiť z hry, ktorá sa volá život. Využíva na riešenie problému nedostatku pohybovej aktivity práve tie zariadenia, ktoré sú jednou z príčin jeho vzniku – inteligentné mobilné telefóny a počítače.

Kľúčovým faktorom projektu zameraného hlavne na deti je motivácia. Existuje veľa štúdií, ktoré ukazujú dôležitosť pohybu a tiež aj zdravého stravovania. Napriek tomu my ľudia sedíme a konzumujeme to najrôznejšie. Systém je navrhnutý tak, aby poskytoval čo najviac foriem motivácie pre deti od 10 do 16 rokov. Meranie pohybu je doplnené o mechanizmy na odhalenie situácie, keď namerané hodnoty nevznikli chôdzou človeka, ale inak (trasenie, pripevnenie mobilu psovi na obojok a pod.). Súčasťou riešenia je aj webová aplikáciu určenú pre rodičov, aby mohli sledovať ako sa dieťaťu darí, či sa zlepšuje a ako je na tom v porovnaní s rovesníkmi.

Rodičovská aplikácia umožňuje pridanie ďalšej formy motivácie: odmien. Rodičia môžu stanoviť odmeny za určité počty bodov, ktoré dieťa nazbiera svojou aktivitou. Dieťa sa o stanovených odmenách dozvie prostredníctvom mobilnej aplikácie. Body, ktoré doteraz nazbieralo, môže priamo na svojom mobile vymeniť za niektorú z odmien. Hra má aj sociálne prvky. Deti si vo svojom mobile môžu pozrieť, ako sa darí ich kamarátom a porovnať svoje výsledky. Ďalej môžu zbierať odznaky a úspechy, ktoré získajú ako odmenu, na základe krátkodobej a dlhodobej fyzickej aktivity.

Meranie a vyhodnocovanie pohybovej aktivity sa realizuje kombináciou senzorov akcelerometer, GPS a GSM signálu.

Riešenie je otvorené spolupráci s aplikáciami tretích strán. Dá sa integrovať do existujúcich hier v spolupráci v hernými vývojármi tak, aby bol kompatibilný s existujúcimi riešeniami, a teda veľmi ľahko integrovateľný.

Víťaz súťaže, riešenie Mapz tímu Technickej Univerzity Košice postupuje na svetové finále súťaže Imegine Cup, ktorá sa tohto roku bude konať v New Yorku.

Ľuboslav Lacko

Zverejnené v kategórií Win Phone 7 | Tagged , , | Pridaj komentár